Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 
Usnesení č. 9 / 2014

USNESENÍ

z veřejného jednání zastupitelstva obce Dobršín č. 9/2014 konaného dne 25.09.2014

Zastupitelstvo obce :

Schvaluje :

1) Předložený program včetně doplňujících bodůNeschvaluje :

2) Žádost p. Anny + Aloise Kubátových č.p.20 na odprodej části pozemku 1185/1 o výměře cca 150 m2. Důvodem je projednání na místě samém. Termín je stanoven na den 1.10.2014 v 17.00. Starosta obce pozve na jednání všechna dotčené osoby.

3) Digitální mapy veřejné správy Plzeňského kraje. V současné době nevstupovat do projektu – možnost přehodnocení stanoviska v budoucnosti.

Bere na vědomí :

4) Zápis a plnění usnesení z jednání zastupitelstva z 28.08.2014


Různé:.


- p.Ježek – dotaz o kamnech pro vytápění přilehlé místnosti společenské místnosti

- p.Ježek - návrh na vybavení nábytkem nově zadaptované klubovny jako mimořádný výdaj r.2014 – návrh

- p.Chmelík – žlábky nad vodojemem – jsou nutné vyčistit
vyčistit propust u vodojemu - stížnost na zápach z obalovny – Silnic

- p.Krippel – budou se natírat stromky proti okusu

Jana Patlejchová                                             Miroslav Marek

místostarostka                                                 starosta

Vyvěšeno dne : 26.09.2014              Ověřovatelé : Miloslav Ježek

Sejmuto dne:                                                           Václav Vomela