Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 
Usnesení č.3-2009

Usnesení

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dobršín č.3/2009 konaného dne

25.6. 2009

schvaluje

18.využití těchto pozemků v katastru obce Dobršína 124/1- pro obec, 373/1-ne,

417/11 - ne, 41/12 - cesta - rozhodnutí Pozemkového fondu , 689/1 - ne

19.že práci v lesích - těžbu budou provádět pracovníci se živností a na dohodu

p.Krippel Pavel - má povolení a zkoušku na motorovou pilu, p. Zdeněk - po

provedených zkouškách také na dohodu.

20.tyto projekty do roku 2020: 2008 -oprava Návesní kaple 107000.-Kč, 2010 -

Oprava místních komunikací - 2081637.-, 2012 - Oprava obecního úřadu, přístavba

garáží pro Hasiče - 8170764.-, 2013- Protipovodňová opatření - 960031.- 2015 -

Úprava návsi - 3000000.-, 2016 - Plynofikace - 3100000.-, 2018 - ČOV ,

kanalizace - 4500000.-., čerpání dotací z EU.

21.smlouvu o spolupráci o pojišťovnictví a plnou moc s f. Mišák EU s r.o., změnu

smlouvy majetku obce - komplexní.

22.úhradu neinvestičních nákladů za žáky chodících do základní školy v Sušici ve

výši 40.288.-Kč za červenec - prosinec 2008.

23.smlouvu o půjčení sběrné nádoby na sklo od fi EKO - KOM

24.rozpočtové změny 5/2009 dle přiložené přílohy.

souhlasí

25.s umístěním energetického zařízení - sloupů na obecních pozemcích p.č.

1183/1 a 1185/1 a podepsáním smlouvy, souhlasí s přemístěním vedení

veřejného osvětlení na nové vedení - náklady zaplatí obec

26.s nákupem nového křovinořezu v hodnotě 19900.-Kč

27.s možností focení části obecní kroniky pro žádající občany.

bere na vědomí

28.zápis o přezkoumání hospodaření Svazku obcí Pošumaví ke dni 31.12.2008

29.územní rozhodnutí stavby Sušice - sběrný dvůr za předpokladu využíti pro obec

Dobršín - občany za stejných podmínek jako pro občany Sušice.

žádá

30.o doplnění této strategie Svazku Pošumaví o konkrétní rozvoj v jednotlivých

obcích.

provedlo

31.výběrové řízení na Opravu sociální zařízení v kempu v roce 2009, výsledkem je

nejvýhodnější nabídka fi Václav Kavale, Tesařské práce, Boženy Němcové 577,

34201 Sušice.

 

 

 

místostarosta: starosta:

 

Vyvěšeno dne : 30.6.2009 Sejmuto dne :

Zastupitelstvo obce