» Úvodní stránka » Obecní úřad  » Vyhlášky obce  » dokument
 

 

Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 
Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Dobršín

 

Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

pro Obec Dobršín


Směrnici zpracoval : Miroslav Marek

Projednáno a schváleno zastupitelstvem obce : dne 27.06.2013

Datum zpracování : červen 2013

Směrnice nabývá účinnosti : červenec 2013


Tato směrnice upravuje způsob evidence veřejných zakázek a postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu § 12, odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění změny č. 55/2012 Sb., o veřejných zakázkách /dále jen zákon/, tj. veřejných zakázek na dodávky a služby pod 1 mil. Kč bez DPH a veřejných zakázek na stavební práce pod 3 mil. Kč bez DPH.


Čl. 1

Veřejné zakázky malého rozsahu

Veřejnou zakázkou malého rozsahu je zakázka, realizovaná na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž předmětem je úplatné poskytnutí dodávek či služeb, nebo úplatné provedení stavebních prací (§ 7 odst. 1 zákona)

Veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 12 odst. 3 zákona není obec v souladu s § 18 odst. 5 povinna zadávat postupem podle zákona, ale musí vždy dodržovat zásady uvedené v § 6 tj. zásady

Transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.


Čl. 2

Centrální evidence veřejných zakázek zadávaných obcí

500 000,- Kč – 1 000 000,- Kč – 3 000 000,- Kč

Centrální evidenci veřejných zakázek zadávaných obcí zajišťuje obec u zadání veřejných zakázek malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota přesáhne 500 000,- Kč do 1 000 000,- Kč bez DPH u dodávek a služeb a 500 000,- Kč do 3 000 000,- Kč bez DPH u stavebních prací.


Čl. 3

Veřejné zakázky malého rozsahu – postup zadavatele podle finančních limitů

do 50 000,- Kč a 50 000,- Kč – 500 000,- Kč

Veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná cena nepřesáhne 50 000,- Kč bez DPH, podléhají schválení starosty nebo místostarosty. Starosta nebo místostarosta obce může vycházet pouze z informací o trhu, místní znalosti a svých poznatků a zkušeností. O těchto veřejných zakázkách malého rozsahu se nevede žádná dokumentace.

Dodavatele pro veřejné zakázky malého rozsahu od 50 000,- Kč do 500 000,- Kč bez DPH vybírá zastupitelstvo obce, podle zásad § 6 zákona(transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace). Před zadáním veřejné zakázky provede starosta nebo místostarosta obce průzkum trhu, zaměřený na cenu, záruky, termín plnění a další dle vlastního uvážení. Zaslané nabídky od jednotlivých dodavatelů založí k jednoduché písemné dokumentaci o veřejné zakázce malého rozsahu (například k objednávce, smlouvě, apod.)


Čl. 4


Veřejné zakázky malého rozsahu nad 500 000,- Kč do 1 000 000,- Kč resp. Do 3 000 000,- Kč

O veřejných zakázkách malého rozsahu , jejichž předpokládaná cena přesáhne 500 000 Kč bez DPH a nedosáhne 1 000 000,- Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky nebo služby nebo 3 000 000,- Kč bez DPH v případě zakázky na stavební práce rozhoduje zastupitelstvo obce a pověří starostu nebo místostarostu s technickým provedením výběrového řízení.

U těchto veřejných zakázek malého rozsahu je třeba vyzvat nejméně 3 dodavatele k předložení nabídky. Znění výzvy se uveřejní i na webových stránkách obce, tím se veřejná zakázka malého rozsahu stává otevřenou a vytváří se tak prostor k předložení nabídky i pro jiné, než oslovené dodavatele. Ve výzvě se


uvede zejména:

- identifikace zadavatele

- vymezení předmětu veřejné zakázky malého rozsahu

- místo a doba plnění

- požadovaný obsah nabídky

- prokázání oprávnění k podnikání (živnostenský list,..)

- platební podmínky

- způsob a místo podání nabídek

Text výzvy a seznam přímo obeslaných dodavatelů schvaluje zastupitelstvo obce. Dále zastupitelstvo stanoví výběrovou komisi s minimálním počtem 5 členů bez náhradníků. Výběrová komise zvolí ze svého středu předsedu , otevře neveřejné nabídky. O průběhu jednání sepíše jednoduchý zápis , ve kterém uvede charakteristiku jednotlivých nabídek a navrhne nejvhodnější nabídku včetně zdůvodnění tak, aby byly dodrženy zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Nabídky, které neobsahují všechny náležitosti dle výzvy, výběrová komise vyřadí a již je dále nehodnotí. O výběru nejvhodnější nabídky rozhodne s konečnou platností zastupitelstvo obec. Poté bude uchazečům písemně oznámeno, zda byli vybráni k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu či nikoliv.


Čl. 5


Závěrečná ustanovení


Tato směrnice nabývá účinnosti 15 dnem po schválení zastupitelstva obce Dobršín.

Miroslav Marek

starosta obce