» Úvodní stránka » Obecní úřad  » Úřední deska  » dokument
 

 

Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 


Úřední deska


Obecně závazná vyhláška obce Dobršín č. 3 /2011 o místním poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2011

 

Obecně závazná vyhláška obce Dobršín č. 3/2011

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Zastupitelstvo obce Dobršín vydává dne 08.12.2011 podle ustanovení § 14 odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku.Čl.1


Správu poplatku vykonává obecní úřad Dobršín / dále jen správce poplatku/ a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.


Čl.2


Poplatník


Poplatek platí

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být poplatek zaplacen společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem, nebo správcem, tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k rekreaci, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.


Čl.3


Sazba poplatku


1) Počet poplatníků je celkem 123, sazba poplatku pro poplatníka podle Čl.2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 450 ,- Kč a je tvořena

a) z částky 200,- Kč za kalendářní rok na poplatníka dle Čl. 2 písm. a) a b)

b) z částky 250,- Kč za kalendářní rok na poplatníka dle Čl. 2 písm. a) a b). Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce z předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady činily 54 172,- Kč a byly rozúčtovány takto : 54 172 :123 = 440,- Kč. Dle vyhlášky možnost účtovat jen 250,- Kč.

2) V případě změny trvalého pobytu nebo změny ve vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.Čl. 4


Splatnost


Poplatek je splatný nejpozději do 31.01.2012.

Čl. 5


Ohlašovací povinnost


1) Poplatník podle Čl. 2 písm.a/ této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

2) Poplatník podle Čl. 2 písm. b/ této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny ve vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k rakreaci, nejpozději 15 dnů, kdy tato změna nastala.


Čl. 6


Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku, vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.


Čl. 7


Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce polatku uložit pokutu podle ustanovení § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.


Čl. 8


Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto vyhláškou, lze dlužný poplatek vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 280/2009 Sb. a s ním související zákon č. 565/1991 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.


Čl. 9


Správce poplatku, může na základě žádosti poplatníky v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.


Čl. 10


Zrušuje se vyhláška o místním poplatku za provoz, systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č.1/2010 vydaná dne 09.12.2010


Čl. 11


Tato vyhláška schválena zastupitelstvem obce dne 08.12.2011 nabývá účinnosti 15 dnem po dni vyvěšení na úřední desce.Jana Patlejchová                                                             Miroslav Marek

místostarostka                                                                     starostaVyvěšeno dne : 12.12.2011 Sejmuto dne :Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 která ruší obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.


Zastupitelstvo obce Dobršín na svém zasedání dne 08.12.2011, se usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), tuto obecně závaznou vyhlášku : č. 3/2011 o místním poplatku za odstraňování komunálního odpadu.


Čl. 1


Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku za sběr komunálního odpadu.


Čl. 2


Účinnost


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15 den po vyvěšení na úřední desceJana Patlejchová                                                      Miroslav Marek

                  místostarostka                                                              starosta