Informace o pozemku

Parcelní číslo: st. 21/3
Obec: Dobršín [530123]
Katastrální území: Dobršín [759635]
Číslo LV: 10001
Výměra [m2]: 35
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: DKM
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Součástí je stavba

Budova bez čísla popisného nebo evidenčního: objekt občanské vybavenosti
Stavba stojí na pozemku: p. č. st. 21/3

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl
Obec Dobršín, č. p. 36, 34201 Dobršín

Způsob ochrany nemovitosti

Název
pam. rezervace - budova, pozemek v památkové rezervaci

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Typ
Změna výměr obnovou operátu

Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nejsou evidována žádná řízení, v rámci kterých byl zapsán cenový údaj k nemovitosti.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 23.05.2020 23:00:00.