» Úvodní stránka » Obecní úřad  » Vyhlášky obce  » dokument
 

 

Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 
Obecně závazná vyhláška obce Dobršín č. 1/2011 o místních poplatcích

 


OBEC Dobršín

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011

o místních poplatcích pro rok 2012


Zastupitelstvo obce Dobršín se na svém zasedání dne 27. 10. 2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

ČÁST I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Dobršín zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):

  1. poplatek ze psů,

  2. poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,

  3. poplatek za užívání veřejného prostranství,

 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1

ČÁST II.

POPLATEK ZE PSŮ

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Dobršín2

 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 (tří) měsíců.3

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

 2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.4

 3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

 1. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

 3. Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 20 této vyhlášky.

Čl. 5

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  1. Sazba poplatku za prvního psa …………………………………50,- Kč

  2. Sazba poplatku za druhého a dalšího psa téhož majitele…… 70,- Kč

  3. Sazba poplatku za psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu………………………………20,- Kč

  4. Sazba poplatku u druhého a každého dalšího psa téhož majitele uvedeného pod písm. c) tohoto odst. (1)……………………………………………40,- Kč.

Čl. 6

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. příslušného kalendářního roku.

 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 7

Osvobození a úlevy

 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis5.ČÁST III.

poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Čl. 8

Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku

 1. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod pobytu.6

 2. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku.7


Čl. 9

Ohlašovací povinnost

 1. Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu. Stejným způsobem oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

 2. Při plnění ohlašovací povinnost je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 20 této vyhlášky.

 3. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.8

 4. Ubytovatel zapíše do evidenční knihy i osoby, které jsou ubytovány za účelem pracovním, školení, kurzy.

Čl.10

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu 4,- Kč.

Čl. 11

Splatnost poplatku

(1) Ubytovatel vybrané poplatky odvede správci poplatku nejpozději do 10. dne následujícího měsíce příslušného kalendářního roku.

Čl. 12

Osvobození a úlevy

 1. Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají

a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,

b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné).

(2) Od poplatku se dále osvobozují:

a) osoby ubytované za účelem pracovním, školení, kurzy;

b) osoby ubytované v obecním kempu.
ČÁST IV.

poplatek za UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

Čl. 13

Předmět poplatku, poplatník

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.9

 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.10 Užívá-li stejnou část
  veřejného prostranství několik uživatelů, odpovídají za zaplacení poplatku společně
  a nerozdílně, správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoli z nich.

Čl. 14

Veřejné prostranství

Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání veřejných prostranství, která jsou uvedena
a graficky vyznačena na mapě v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Čl. 15

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

(2) Za užívání veřejného prostranství k umístnění prodejních nebo reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí může obec zvýšit sazbu až na její desetinásobek.


Čl. 16

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 7 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 10 dní je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.

 2. Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 35 této vyhlášky.

 3. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 3 dnů.

 4. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik uživatelů, odpovídají za zaplacení poplatku společně a nerozdílně, správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoli z nich.

Čl. 17

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

  1. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb
   a prodeje 3,- Kč

  2. za umístění zařízení sloužícího pro poskytování prodeje 3,- Kč

  3. za vyhrazení krátkodobého parkovacího místa ( kulturní akce atd. ) 5,- Kč

  4. za umístění skládek (materiál – dřevo, stavební materiál) 1m² a 3,- Kč / rok

  5. za provádění výkopových prací 0,50 Kč / m²/ den

 2. Obec stanovuje poplatek za trvalé umístění reklamního zařízení částku 500,- Kč
  na 1m
  2 a rok

 3. Obec stanovuje poplatek za vyhrazení trvalého parkovacího místa ve výši 200,- Kč za vozidlo a rok.

 4. Obec stanovuje poplatek za umístění kiosku roční paušální částkou 12.000,- Kč.

Čl. 18

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato.

 2. Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 31. 12. příslušného roku.

 3. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 19

Osvobození

 1. Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou11,

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely12.

 1. Od poplatku se dále osvobozují: kulturní a sportovní akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného.

ČÁST V.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVEREČNÁ

Čl. 20

Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

 1. V ohlášení poplatník nebo plátce uvede13

  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

  3. další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.

 2. Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.14

 3. Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.15

Čl. 21

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem.16

 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.17

Čl. 22

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2007, ze dne 13. 12. 2007

Čl. 23

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení na úřední desce.................................... ..........................................

Jana Patlejchová                                 Miroslav Marek

místostarostka                                          starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 09.12.2011Sejmuto z úřední desky dne:

1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

2 § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

3 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

4 § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

5 § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

6 § 3 odst. 1 zákona o místních poplatcích

7 § 3 odst. 3 zákona o místních poplatcích

8 § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích

9 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

10 § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

11 § 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích

12 § 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích

13 § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

14 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

15 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

16 § 11 odst. 1, 2 zákona o místních poplatcích+

17 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích