» Úvodní stránka » Obecní úřad  » Vyhlášky obce  » dokument
 

 

Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 
Vyhláška o místních poplatcích 2 - 2007

Obec Dobršín

Vyhláška o místních poplatcích

OBEC DOBRŠÍN

Obecně závazná vyhláška

č. 2/2007

o m í s t n í c h p o p l a t c í c h

Zastupitelstvo obce Dobršína vydává dne 13.12.2007 v souladu s § 84 odst. 1 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., a zákonem č. 229/2003 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů , tuto obecně závaznou vyhlášku

O M Í S T N Í C H P O P L A T C Í C H

Oddíl I - Základní ustanovení

Čl. 1

1) Obec Dobršín vybírá tyto místní poplatky:

a) poplatek ze psů

b) poplatek za užívání veřejného prostranství

c) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Oddíl II - Poplatek ze psů

Čl. 2

Předmět poplatku

Poplatku podléhají psi starší třech měsíců.

Čl. 3

Poplatník

Poplatníkem je držitel psa. Držitelem je právnická nebo fyzická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.

Čl. 4

Oznamovací povinnost

1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů nabytí psa do vlastnictví. Po dovršení stáří psa třech měsíců je poplatník povinen podat přiznání k poplatku a poplatek zaplatit podle čl.9.

2) Povinnost oznámit nabytí psa do vlastnictví má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat.

3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku na osvobození do 15 dnů od jejího vzniku.

 

Čl. 5

Identifikace psů

Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož vlastníka. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do 15 dnů.

Čl. 6

Sazby poplatku

1) Poplatek ze psa činí ročně:

a) základní sazba za prvního psa 50,-Kč, za každého druhého a dalšího psa téhož majitele 70.- Kč.

b) poplatek za psa, jehož vlastníkem je poživatel je starobního,invalidního a vdovského důchodu, který je jejich jediným příjmem za prvního psa 20.- Kč za každého druhého a dalšího téhož majitele 40.- Kč.

Čl. 7

Osvobození

1) Poplatek se neplatí ze psů užívaných k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých, bezmocných nebo s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba , které stanoví povinnost držení psa a používání psa zvláštní právní předpis.

2) Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 31. 3. příslušného kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození trvá.

3) Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.

Čl. 8

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatek v případě držení psa kratší než jeden rok se platí v poměrné výši, která odpovídá i počtu započatých kalendářních měsíců v souladu s § 2 odst. 3 zákona o místních poplatcích. Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby,

2) Zanikne-li poplatkové povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit.

Čl. 9

Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný do 31. 3. každého roku.

Oddíl III - Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 10

Předmět poplatku

Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní akce a potřeby filmových a televizních děl.

Čl. 11

Veřejné prostranství

Veřejné prostranství jsou: náves, obecní prostoty navazující na obytná stavení, místní komunikace a krajnice těchto komunikací, prostranství tábořiště,chodníky, veřejná zeleň, dle zákresu v katastrální mapě.

Čl. 12

Poplatník

1) Poplatník je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 10.

2) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoli z nich.

Čl. 13

Oznamovací povinnost

Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství před jeho započetím.

Čl. 14

Sazby poplatku

1) Za použití veřejného prostranství k umístění stánků, pultů ,kiosků k prodejním účelům, včetně manipulačního prostoru, skládek zboží, vystavovaného zboží:

a) za umístění za m2 a den 3.-Kč

Za umístění kiosku je možno stanovit roční paušální poplatek ve výši 1800.-Kč.

2) Za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení všeho druhu ročně za m2 plochy pozemku 500.-Kč.

3) Za vyhrazené trvalého parkovacího místa ročně 200.-Kč za m2.

4) V ostatních případech bude činit sazba za m2 a den 5.-Kč /parkovací místo/.

5) Za použití veřejného prostranství a obecních pozemků ke skladování materiálu / dřeva , stavební materiál a jiné/ za m2 a rok 3.-Kč.

Čl. 15

0svobození

Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:

a)akce,pořádané na veřejném prostranství bez vstupného

b)akce,jejichž výdělek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely

c)vyhrazení trvalého parkovaného místa pro osoby zdravotně postižené.

Čl.16

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství, až do dne skončení užívání, zařízení bylo odstraněno a prostranství dáno do původního stavu.

Čl. 17

Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný:

a) Poplatek je splatný nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato. Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 31.12. příslušného roku.

Oddíl IV - poplatek ze lázeňský nebo rekreační pobyt

Čl. 18

Poplatek platí osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v obvodu obce za účelem rekreace v období 1.1. do 31.12., pokud tyto osoby neprokázaly jiný účel svého pobytu.

Čl. 19

Poplatku za rekreační pobyt nepodléhají:

a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III stupeň mimořádných výhod podle zvláštního předpisu

b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náleží přídavky na děti.

d) osoby ubytované v obecním kempu.

Čl. 20

Sazba poplatku činí 4,- Kč za osobu a každý i započatý den, není-li tento den dnem příchodu. Poplatek platí poplatník předem za celou předpokládanou dobu pobytu. Poplatek vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodně poskytla ubytování. Tato osoba za poplatek ručí.

Povinnost ubytovatele je vést řádně evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého bydliště nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu uchovává ubytovatel po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

 

 

Čl. 21

Ubytovatel je povinen ohlásit do 30 dnů zahájení činnosti správci poplatku, přitom uvede své jméno a příjmení nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO, popřípadě čísla účtů u peněžních ústavů, na kterých jsou vedeny peněžní prostředky z podnikatelské činnosti.

Čl. 22

Ubytovatelé, kteří vybírají poplatek, odvedou uvedený poplatek na účet správce poplatku nebo jej uhradí v hotovosti správci poplatku vždy do konce čtvrtletí každého roku.

Čl. 23

Obec může stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částku.

Oddíl V - Ustanovení společná a závěrečná

Čl. 24

Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří poplatek platebním výměrem, může obec zvýšit poplatky až trojnásobně.Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Tomu kdo nesplní ve lhůtě stanovené poplatky vyhláškou , může správce poplatku uložit pokutu ve smyslu zákona 337/1992 Sb . / § 37/ ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 25

1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven. Vyměřit a doměřit poplatek lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 26

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

Čl. 27

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se vyhláška o místních poplatcích č.. 2/2004 ze dne 26.2.2004.

Čl. 28

Tato vyhláška schválena zastupitelstvem obce dne 13.12..2007 a nabývá účinnosti 15 den po vyvěšení.

zástupce starosty: starosta
vyhláška vyvěšena dne 14.12.2007