» Úvodní stránka » Obecní úřad  » Dokumenty  » dokument
 

 

Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 
Návrh opatření obecné povahy o stanovení záplavového území Otavy a výzva k podání připomínek

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Tel.: 377 195 111, fax: 377 195 078 e-mail: posta@kr-plzensky.cz www.kr-plzensky.cz

VÁŠ DOPIS ZN.: ŽP/1976/14

VYŘIZUJE: Ing. J. Bradová

TEL.: +420 377 195 608

FAX: +420 377 195 393

E-MAIL: jolana.bradova@plzensky-kraj.cz

DATUM: 12.3.2014

ZVEŘEJNĚNÍ

návrhu opatření obecné povahy o stanovení záplavového území Otavy a výzva k podání připomínek

Krajský úřad Plzeňského kraje v souladu s ust. § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů a s ust. § 66 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje návrh opatření obecné povahy o stanovení záplavového území významného vodního toku Otava a jeho aktivní zóny v ř. km 69,300 – 113,000 na území Plzeňského kraje (Horažďovice – Čeňkova pila) a vyzývá k podání připomínek.

Řízení o návrhu opatření obecné povahy je písemné. Ke zveřejněnému návrhu opatření obecné povahy může podle ust. § 172 odst. 4 správního řádu kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky.

V souladu s ust. § 115a odst. 3 vodního zákona se v případě vydávání opatření obecné povahy o stanovení záplavového území a jeho aktivní zóny nepoužije ust. § 172 odst. 5 správního řádu, podle kterého mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit proti návrhu námitky.

S dokumentací ke stanovení záplavového území Otavy a aktivní zóny na území Plzeňského kraje se lze seznámit po dobu 30 dní ode dne vyvěšení návrhu na odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň.

Návrh opatření obecné povahy včetně grafického zobrazení rozsahu navrhovaného záplavového území Otavy je v souladu s ust. § 172 odst. 1 a odst. 2 správního řádu zveřejněn rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:

http://mapy.kr-plzensky.cz/dokumenty/navrhyQ/Otava.zip

Připomínky k níže uvedenému návrhu opatření obecné povahy je možno podat u Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, Škroupova 18, 306 13 Plzeň ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto návrhu.

Návrh se považuje za doručený patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Vlastní text zveřejňovaného návrhu opatření obecné povahy s odůvodněním:

Tel.: 377 195 111, fax: 377 195 078 e-mail: posta@kr-plzensky.cz www.kr-plzensky.cz

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

O STANOVENÍ ZÁPLAVOVÉHO ÚZEMÍ OTAVY

V Ř. KM 69,300 – 113,000

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 107 písm. o) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,

stanovuje

podle ust. § 66 odst. 1 a 2 vodního zákona a § 4 odst. 3 vyhlášky č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území, záplavové území významného vodního toku

Otava v úseku ř. km 69,300 – 113,000

na území Plzeňského kraje (Horažďovice – Čeňkova pila), č.h.p. 1-08-01-003-038-111

a vymezuje aktivní zónu v celém úseku stanoveného záplavového území.

Rozsah stanoveného záplavového území a jeho aktivní zóny je zakreslen v mapové části příloze opatření obecné povahy o stanovení záplavového území.

Odůvodnění

Správce významného vodního toku Otava, Povodí Vltavy, s.p. – závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, 371 21 České Budějovice, předložil Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí, v souladu s ust. § 66 odst. 1 vodního zákona návrh na stanovení záplavového území vodního toku Otava. Podkladem návrhu s náležitostmi podle ust. § 6 odst. 5 písm. a) až f) vyhlášky č. 236/2002 Sb. byla dokumentace „Otava, Plzeňský kraj, Záplavové území“, zpracovaná v listopadu 2013 oddělením projektových činností Povodí Vltavy, s.p. v Českých Budějovicích. Při ústním jednání dne 28.1.2014 byl návrh v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu projednán s dotčenými orgány.

Na základě připomínek MěÚ Horažďovice byl zpřesněním podle výškopisu upraven rozsah záplavy Q

Byla prověřena připomínka OÚ Velké Hydčice a rozsah aktivní zóny na pravém břehu v ř. km 76,2 – 76,8 byl vzhledem k nebezpečným hloubkám a nemožnosti evakuace z vyvýšeného území ve střední části inundace při průchodu Q

Na základě připomínek MěÚ Sušice byl upraven rozsah záplavy Q

Na základě připomínek OÚ Dlouhá Ves byl po rekognoskaci terénu zpřesněn podle výškopisu a upraven rozsah záplavy Q

Záplavové území je administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplaveno vodou. Jeho rozsah je podle ust. § 66 odst. 1 vodního zákona povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Návrh záplavového území se podle vyhlášky č. 236/2002 Sb. zpracovává pro průtoky, které se vyskytují při přirozené povodni s periodicitou 3

100 na levém břehu v ř. km 71,4 – 71,6; naopak byl ponechán, vzhledem k nebezpečným hloubkám při průchodu Q100, původní rozsah aktivní zóny v ř. km 73,05 – 73,95. Dle původního návrhu byl zachován i rozsah aktivní zóny na levém břehu v ř. km 72,8 – 73,5 v Horažďovicích – Zářečí. 100 ponechán dle původního návrhu. 100 na levém břehu v ř. km 91,7 – 93,1, zpřesněním podle výškopisu a konfigurace městské zástavby; naopak po ověření konfigurace terénu na místě byl dle původního návrhu ponechán rozsah záplavy Q100 v ř. km 94,5 – 94,7 (Červené Dvorce). 100 na levém břehu v ř. km 96,5 – 97,4 (Dlouhá Ves) a rozsah aktivní zóny na pravém břehu v ř. km 101,5 – 101,9 (Annín).

5, 20 a 100 let, návrh záplavových čar se v souladu s citovanou vyhláškou zpracovává nad mapovým podkladem v měřítku 1:10 000. Na návrh správce vodního toku vymezuje vodoprávní úřad aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků.

V aktivní zóně se podle ust. § 67 vodního zákona nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1966 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.

V aktivní zóně je dále zakázáno těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod, skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty, zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky, zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.

Rozsah stanovených záplavových území pro periodicitu povodně 5, 20 a 100 let a aktivní zóny bude po nabytí účinnosti zveřejněn na mapové službě Plzeňského kraje a na Vodohospodářském informačním portálu:

http://mapy.kr-plzensky.cz/arcims/povodnovy_plan/viewer.htm

http://voda.gov.cz/portal/cz/

Ověřená dokumentace stanoveného záplavového území je uložena u správce toku Povodí Vltavy, s.p. – závod Horní Vltava, Litvínovická silnice 5, České Budějovice a u Krajského úřadu Plzeňského kraje – odboru životního prostředí, kde do ní lze v souladu s ust. § 7 odst. 6 vyhlášky č. 236/2002 Sb. nahlížet. Dokumentace stanoveného záplavového území je k dispozici rovněž u místně příslušných vodoprávních úřadů.

"otisk úředního razítka"

Ing. Marie Hanušová

vedoucí oddělení vodního hospodářství

odbor životního prostředí

Obdrží za účelem vyvěšení na úřední desce:

.

-

Město Rejštejn

-

Město Hartmanice

-

Obec Dlouhá Ves

-

Město Sušice

-

Obec Dobršín

-

Město Rabí

-

Obec Žichovice

-

Obec Hejná

-

Obec Velké Hydčice

-

4

Obec Malý Bor

 

-

V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu musí být tento návrh opatření obecné povahy včetně mapové přílohy vyvěšen po dobu min. 15 dnů na úřední desce obecních úřadů, jejichž správních obvodů se má opatření obecné povahy týkat, v případě potřeby i jiným způsobem v místě obvyklým a též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Žádáme o zaslání potvrzeného data vyvěšení a sejmutí návrhu zpět Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí.

Datum vyvěšení:  14.03.2014         (podpis oprávněné osoby a razítko)

Datum sejmutí: ……………………………………………………………………..

(podpis oprávněné osoby a razítko)

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup: od 14.03.2014     do .....................

Město Horažďovice

ZE DNE:

NAŠE ZN.: