» Úvodní stránka » Obecní úřad  » Úřední deska  » dokument
 

 

Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 


Úřední deska


Záznam z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dobršín ze dne 03.11.2014 .

Zápis

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce D O B R Š Í N, konaného dne 3.11.2014,

od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.Datum jednání: 3. 11. 2014

Čas jednání: zahájení: v 18.00 hod.

ukončení: v 19.30 hod.

Místo jednání: zasedací místnost obecního úřaduPřítomni: Marek Miroslav – dosavadní starosta obce

Patlejchová Jana – dosavadní místostarostka obce

noví zastupitelé: Stulík Václav

Chmelík František

Vomela Václav

Pintýř Miloslav

Hrabí Antonín

Pšeidová Jana

Kočí VáclavHosté: Patlejch Karel, Ježek Miloslav, Polanka Antonín, Stulíková Drahoslava, Šafandová Anna a Hrabová ZdeňkaZahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Dobršín bylo zahájeno v 18.00 hod. dosavadním starostou obce Dobršín, panem Miroslavem Markem.

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce dle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstva obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

Pan Marek konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s §91 odst. 1 zákona č. 128/2000 sb., o obcích v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 25.10.2014, a nebyl podán žádný návrh). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce obce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 25.10.2014 do 4.11.2014.

Pan Marek dále z presenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( viz. příloha č. 1.) konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva obce ( z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva),tzn., že zastupitelstvo je usnášeníschopné.Složení slibu členy zastupitelstva

Pan Marek vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu, v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích. Před složením slibu pan Marek upozornil členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (dle § 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí).

Pan Marek přečetl slib:

Slibuji věrnost České republice.
Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,
v zájmu obce Dobršín a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“

a jmenovitě vyzval přítomné členy ke složení slibu pronesení slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (viz. příloha č. 2).

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.Určení ověřovatel a zapisovatele

Pan Marek určil jako ověřovatele zápisu paní Janu Pšeidovou a pana Václava Kočího a zapisovatelem pana Antonína Hrabího. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dobršín určuje ověřovateli zápisu paní Janu Pšeidovou a pana Václava Kočího a zapisovatelem pana Antonína Hrabího.

Výsledek hlasování: Pro -7- Proti - 0- Zdrželi se -0-

Usnesení č. 1 bylo schválenoSchválení programu:

Pan Marek seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu byl vznesen návrh na doplnění programu o další bod - cestovní náhrady.

Pan Marek dal hlasovat o návrhu na doplnění programu a posléze o konečném (doplněném) návrhu programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelé obce Dobršín schvalují následující program ustavujícího zasedání:

 1. Určení způsobu volby starosty a místostarosty

 2. Volba starosty

 3. Volba místostarosty

 4. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

 5. Volba předsedy kontrolního výbor

 6. Volba členů kontrolního výboru

 7. Volba předsedy finančního výboru

 8. Volba členů finančního výboru

 9. Volba povodňové komise

 10. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

 11. Diskuse

 12. Cestovní náhradyVýsledek hlasování: Pro -7- Proti - 0- Zdrželi se -0-

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 1. Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

Pan Marek konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo obce jinak, probíhá volba veřejným hlasováním. Zastupitelé byli vyzváni k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.

Výsledek hlasování: Pro -7- Proti - 0- Zdrželi se -0-

Usnesení. č. 3 bylo scháleno. 1. Návrhy kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

Pan Marek vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty.

p. Chmelík navrhl zvolit do funkce starosty Václava Stulíka

p. Pintýř navrhl, aby se volilo do funkce starosty dle počtu obdržených hlasů (pí. Pšeidová nebo p. Kočí – oba získali od občanů 51 hlasů) - oba se této funkce vzdali.

Před hlasováním byla dána možnost všem zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Pan Karel Patlejch vznesl dotaz, jak je možné, že navrhují na funkci starosty pana Václava Stulíka, který byl jako náhradník. Pan František Chmelík vysvětlil, že po odstoupení pana Jaromíra Pánka se pan Václav Stulík stal členem zastupitelstva místo něho a proto je právoplatným kandidátem na tuto funkci.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dobršín volí starostou obce Václava Stulíka.Výsledek hlasování: Pro -6- Proti - 0- Zdrželi se -1-

Usnesení č. 4 bylo schválenoPo zvolení starosty převzal Václav Stulík vedení zasedání od Miroslava Marka.

Přivítal všechny přítomné a poděkoval bývalému zastupitelstvu a novým zastupitelům za důvěru. Sdělil, že s komunální politikou nemá žádné zkušenosti, proto spoléhá na pomoc všech členů zastupitelstva. Apeluje na občany, aby se zúčastňovali veřejných zasedání. 1. Návrhy kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

Pan Stulík vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci místostarosty.

p. Stulík navrhl zvolit do funkce místostarosty Václava Vomelu.

p. Kočí navrhl zvolit do funkce místostarosty Františka Chmelíka, který odmítá.

Před hlasováním byla dána možnost všem zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Pan Karel Patlejch vznesl dotaz, proč p.Chmelík kandidoval ve volbách. když nechce dělat místostarostu. František Chmelík mu odpověděl, že chce být pouze členem zastupitelstva a chce se podílet na rozvoji obce.

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo obce Dobršín volí místostarostou Václava Vomelu.

Výsledek hlasování: Pro -5- Proti - 1- Zdrželi se -1-

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 1. Zřízení výborů a určení počtu jejich členů

Pan Stulík úvodem informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor dle §117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. I) zákona o obcích. Předchozí výbory zanikly spolu se zánikem původního zastupitelstva.

Pan Stulík navrhl, aby každý výbor měl 3 členy. Jiný návrh nebyl podán. Před hlasováním byla dána možnost všem zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dobršín zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.Výsledek hlasování: Pro -7- Proti - 0- Zdrželi se -0-

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 1. Volba předsedy kontrolního výboru

Pan Stulík vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.

p. Stulík navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Františka Chmelíka.

Před hlasováním byla dána možnost všem zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dobršín volí předsedou kontrolního výboru pana Františka Chmelíka.

Výsledek hlasování: Pro -4- Proti - 0- Zdrželi se -3-

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 1. Volba členů kontrolního výboru

Pan Stulík vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na členy kontrolního výboru.

p. Stulík navrhl zvolit členy kontrolního výboru Antonína Hrabího a Miloslava Pintýře

Před hlasováním byla dána možnost všem zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dobršín volí členem kontrolního výboru pana Antonína Hrabího.

Výsledek hlasování: Pro -6- Proti - 0- Zdrželi se -1-Zastupitelstvo obce Dobršín volí členem kontrolního výboru pana Miloslava Pintýře.

Výsledek hlasování: Pro -6- Proti - 0- Zdrželi se -1-

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 1. Volba předsedy finančního výboru

Pan Stulík vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.

p. Stulík navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Janu Pšeidovou.

Výsledek hlasování: Pro -4- Proti - 0- Zdrželi se -3-p. Chmelík navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Václava Kočího.

Výsledek hlasování: Pro -2- Proti - 0- Zdrželi se -5-p. Vomela navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Miloslava Pintýře.

Výsledek hlasování: Pro -1- Proti - 0- Zdrželi se -6-Před hlasováním byla dána možnost všem zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dobršín volí předsedou finančního výboru paní Janu Pšidovou.

Výsledek hlasování: Pro -4- Proti - 0- Zdrželi se -3-

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 1. Volba členů finančního výboru

Pan Stulík vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na členy finančního výboru.

p. Stulík navrhl zvolit členy finančního výboru Jaromíra Pánka a Václava Kočího.

Před hlasováním byla dána možnost všem zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dobršín volí členem finančního výboru pana Jaromíra Pánka.

Výsledek hlasování: Pro -5- Proti - 0- Zdrželi se -2-Zastupitelstvo obce Dobršín volí členem finančního výboru pana Václava Kočího.

Výsledek hlasování: Pro -7- Proti - 0- Zdrželi se -0-

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 1. Volba povodňové komise

Povodňová komise je zvláštním orgánem obce. Předsedou povodňové komise je vždy starosta obce – Václav Stulík a místopředsedou je vždy místostarosta – Václav Vomela.

p. Stulík navrhl zvolit členy povodňové komise Miloslava Pintýře, Miloslava Ježka a Tomáše Patlejcha.

Před hlasováním byla dána možnost všem zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dobršín volí povodňovou komisi.

Výsledek hlasování: Pro -6- Proti - 0- Zdrželi se -1-

Usnesení č. 11 bylo schváleno.10. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

p. Stulík navrhl ponechat na stejné úrovni jako u minulého zastupitelstva, ve výši 60% z max. částky v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.

Před hlasováním byla dána možnost všem zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dobršín v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví pro všechny členy zastupitelstva odměny ve výši 60% z max. částky dle platné vyhlášky. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.

Výsledek hlasování: Pro -6- Proti - 0- Zdrželi se -1-

Usnesení č. 12 bylo schváleno.11. Cestovní náhrady

p. Stulík navrhl, aby se auto, určené pro hasiče využívalo na pracovní cesty na malé vzdálenosti a pro pracovní cesty na větší vzdálenosti se využívala soukromá vozidla.

Pokud zaměstnanec na základě dohody se zaměstnavatelem použije při pracovní cestě jiné silniční motorové vozidlo než vozidlo zaměstnavatele, přísluší mu podle § 157 odst. 1 zákoníku práce za každý kilometr jízdy základní náhrada a náhrada za spotřebované pohonné hmoty.

p. Chmelík navrhl více využívat auta pro hasiče.

p. Polanka navrhl porovnat ceny autem pro hasiče a soukromým vozidlemNávrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Dobršín schvaluje možnost využívání soukromých vozidel při pracovní cestě a přísluší mu podle § 157 odst. 1 zákoníku práce za každý kilometr jízdy základní náhrada a náhrada za spotřebované pohonné hmoty.

Výsledek hlasování: Pro -7- Proti - 0- Zdrželi se -0-

Usnesení č. 13 bylo schváleno.12. Diskuse

-p. Pintýř měl dotaz na rozpočet pro rok 2015 - p. Marek návrh rozpočtu neměl připravený.

-p. Ježek konstatoval, že obec není zadlužená, že má dostatečně finanční prostředky, aby se mohla dále rozvíjet.

-p. Polanka přednesl výtku na paní Hrabovou- účetní obce, že se nezúčastňovala jednání zastupitelstva, i když to měla v náplni práce. Paní Hrabová se ohradila, že v náplni práce účetní obce rozhodně není účastnit se jednání zastupitelstva, ale pokud si jí starosta vyžádal, vždy přišla. Bývalý starosta pan Marek se k tomuto nevyjádřil.

-p. Marek předložil doklady o stavu finančních prostředků

účet u ČNB k 27.10.2014 1.923,-- Kč

běžný účet obec u ČSOB 136.516,20 Kč

účet TÁBOŘIŠTĚ u ČSOB 794.517.09 Kč

spořící účet u ČSOB 3.342.343,56 Kč

-p. Patlejchová vznesla dotaz na pana Chmelíka, proč bylo vytvořeno Sdružení nezávislých kandidátů Dobršín. Pan Chmelík odpověděl, že toto zákon umožňuje a proto se vytvořilo Sdružení nezávislých kandidátů.

- další zasedání zastupitelstva bude 27.11.2014p. Stulík ukončil zasedání zastupitelstva v 19.30 hodin.Přílohy zápisu:

 1. Prezenční listina

 2. Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

 3. Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven 3.11.2014

Zapisovatel Antonín Hrabí……………………………………Ověřovatelé: Jana Pšeidová dne ………………………..

Václav Kočí dne…………………………..

Starosta Václav Stulík dne ……………………….

USNESENÍ

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dobršín

konaného dne 3.11.2014Zastupitelstvo obce

1.určuje

zapisovatelem ustavujícího zasedání p. Antonína Hrabího

ověřovatele zápisu pí. Janu Pšeidovou a p. Václava Kočího

2.    schvaluje

1) doplněný program jednání ustavujícího zasedání:

 1. Určení způsobu volby starosty a místostarosty

 2. Volba starosty

 3. Volba místostarosty

 4. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

 5. Volba předsedy kontrolního výbor

 6. Volba členů kontrolního výboru

 7. Volba předsedy finančního výboru

 8. Volba členů finančního výboru

 9. Volba povodňové komise

 10. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

 11. Diskuse

 12. Cestovní náhrady

2) veřejný způsob volby starosty a místostarosty

3) schvaluje možnost využívání soukromých vozidel při pracovní cestě a podle § 157 odst. 1 zákoníku práce přísluší za každý kilometr jízdy základní náhrada a náhrada za spotřebované pohonné hmoty.

3.    volí

1) starostu obce pana Václava Stulíka

2) místostarostu obce pana Václava Vomelu

3) předsedu kontrolního výboru pana Františka Chmelíka

4) členy kontrolního výboru pana Antonína Hrabího a pana Miloslava Pintýře

5) předsedu finančního výboru paní Janu Pšeidovou

6) členy finančního výboru pana Jaromíra Pánka a pana Václava Kočího

7)povodňovou komisi

předseda pan Václav Stulík, místopředseda pan Václav Vomela

členové pan Miloslav Pintýř, pan Miloslav Ježek a pan Tomáš Patlejch

4. zřizuje

1) finanční kontrolní výbor, oba výbory budou tříčlenné

5. stanoví

1) pro všechny členy zastupitelstva odměny ve výši 60% z max. částky v souladu s § 72 zákona o obcích a na řízení vlády č. 37/2003 Sb. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení .Zapisovatel: Antonín Hrabí ……………………………………………

Ověřovatelé: Jana Pšeidová ……………………………………………

Václav Kočí ……………………………………………..

Starosta : Václav Stulík ……………………………………………

Vyvěšeno dne: 9.11.2014

Sejmuto dne: