» Úvodní stránka » Obecní úřad  » Úřední deska  » dokument
 

 

Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 


Úřední deska


Usnesení č. 4/2014

USNESENÍ

z veřejného jednání zastupitelstva obce Dobršín č. 4/2014 konaného dne 17.04.2014

Zastupitelstvo obce :

Schvaluje :

1)Jmenování zapisovatele a ověřovatelů schválení programu, případně doplnění

2) Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 – 2020

3) Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKOKOM a.s.  předloženou v nové verzi, která odpovídá novému OZ.

4) Smlouvu o dílo na „Stavební úpravy objektu č.36 – 2.etapa“, se stavební firmou Vítězslava Kohouta ze Sušice s celkovou cenou i s DPH ve výši 715.813,- Kč.

5) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za r.2013  a závěrečný účet obce roku   2013 s výhradou. Zjištěný nedostatek: na účtu č.374 byla ke dni 31.12.2013 vykázána nesprávná hodnota krátkodobých závazků (vratky dotace).

Zastupitelstvo bylo podrobně seznámeno s opatřením (chyba byla neúmyslná, byla bezprostředně odstraněna a projednána s účetní obce).

6) Účetní závěrku obce za r.2013

7) Předložený návrh č.52 od firmy Rumpold na umístění kontejneru a svoz textilního odpadu. Cena výkupu je 0,42 Kč/kg + DPH. Platba za umístění nádoby a odvoz odpadu = 0,- Kč.

8) Prověřit pojistnou smlouvu odpovědnosti za náhrada škody na vozidle p.Hůdy, bytem Budětice a zda je Obec Dobršín za tuto událost odpovědná.

 Bere na vědomí :

      9) Kontrolu zápisu z měsíce  března  2014  a kontrolu plnění usnesení

 

Různé:

       - Přezkoumání hospodaření svazku obcí Pošumaví a závěrečný účet  za r.2013 –  nebyly           zjištěné žádné chyby a nedostatky

       - INFO o možnosti opravy křížku „u školy“  - p.Patlejchová

      - těžba 70,63m3  - prodáno o130.785,- Kč; náklady  18.371,- Kč,
        čistý zisk  112.414,- Kč – INFO p.Krippel

     -  palivové dřevo prodáno za 1.035,- - INFO p.Krippel

   

Jana Patlejchová                                                                    Miroslav Marek

místostarostka                                                                        starosta

 

Vyvěšeno dne : 19.04.2014               Ověřovatelé :  Miloslav Ježek

Sejmuto dne:                                                                 Václav  Vomela