» Úvodní stránka » Obecní úřad  » Úřední deska  » dokument
 

 

Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 


Úřední deska


Obecně závazná vyhláška obce Dobršín č. 2/2013 o místním poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2014

 

Obec Dobršín

Obecně závazná vyhláška č. 2/2013


O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2014Zastupitelstvo obce Dobršín se na svém zasedání dne 12.12.2013 usnesením č. 12 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecní závaznou vyhlášku ( dále jen „vyhláška“) :Čl. 1

Úvodní ustanovení


 1. Obec Dobršín touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ( dále jen „poplatek“)


(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.


Čl. 2

Poplatník


(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a

odstraňování komunálních odpadů platí :


a) fyzická osoba,

  1. která má v obci trvalý pobyt,


2. která by podle zákona upravující pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,


3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na

území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,


4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná

ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,


b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný

dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a to ve výši odpovídající poplatku za

jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému

domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.


 1. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby

žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které

platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě

jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.


Čl. 3

Ohlašovací povinnost


 1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději

do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečnosti zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

 1. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.


 1. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu, není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.


 1. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo z důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu.


 1. Poplatní, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.


 1. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.Čl. 4

Sazba poplatku


 1. Sazba poplatku činí 450,- Kč a je tvořena :

 1. z částky 200,- Kč za kalendářní rok a

 2. z částky 250 ,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.


(2) Skutečné náklady za rok 2013 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily

54 816 ,- Kč a byly rozúčtovány takto :


Náklady 54 816,- Kč děleno 126 ( 103 počet osob s pobytem na území obce + 23 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 435,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 450,- Kč( 3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.Čl. 5

Splatnost poplatku


 1. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.04. příslušného kalendářního roku.


 1. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. Dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.Čl. 6

Osvobození a úlevy


 1. Od poplatku se osvobozují :

 1. Hana Blažková


 1. Úleva se poskytuje z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí / nárok na úlevu od poplatku má :

a Hana Blažková ve výši 450,- KčČl. 7

Navýšení poplatku


 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.


 1. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek: toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku


 1. Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně: zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.


 1. Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.


Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení


 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 13.12.2012


 1. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzuje podle dosavadních právních předpisů.Čl. 10

Účinnost


Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 28. 12. 2013 patnáctým dnem po dni vyhlášení / dnem vyhlášení z důvodu naléhavého obecného zájmu.Jana Patlejchová Miroslav Marek


Jméno a příjmení Jméno a příjmení

místostarostka starostaVyvěšeno na úřední desce dne : 13. 12. 2013Sejmuto z úřední desky dne :