» Úvodní stránka » Obecní úřad  » Úřední deska  » dokument
 

 

Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 


Úřední deska


Obecně závazná vyhláška obce Dobršín č.1/2013 o zákazu volného pobíhání psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích

 


OBEC DOBRŠÍNObecně závazná vyhláška obce Dobršín

č. 1/2013 o zákazu volného pobíhání psů

a jiného zvířectva na veřejných

prostranstvích


Zastupitelstvo obce Dobršín se na svém zasedání dne 30.05.2013 usneslo vydat na základě ust. § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2) písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství


 1. Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství1) v obci:


 1. na veřejných prostranstvích v obci, viz. výklad pojmů, je možný pohyb psů pouze za doprovodu fyzické osoby – majitele psa, chovatele, či doprovázející osoby.

 2. doprovázející osoba je povinna učinit taková opatření, aby nedošlo ke škodám na majetku a újmě na zdraví občanů. Uvednými opatřeními je myšleno opatření psa náhubkem, vodítkem, náhubkem a vodítkem. Stanovuje se, že minimálně musí být pes veden na vodítku. Doprovázející osoba je povinna neprodleně odstranit veškeré nečistoty ( výkaly apod. ) způsobené psem.

 3. vodění psů do veřejných budov se zakazuje

 4. ustanovení bodů a, b a d se nevztahuje na psy slepecké a asistenční


 1. Splnění povinností stanovených v odst. 1. zajišťuje fyzická osoba, která má psa
  na veřejném prostranství pod kontrolou, či dohledem.Čl. 2


Pravidla pro pohyb jiného zvířectva na veřejných prostranstvích


 1. Pohyb veškerého domácího zvířectva po veřejných prostranstvích a komunikacích v v obci Dobršín se zakazuje.

 1. Ustanovení odst. 1 se nevztahuje na nutný přesun hospodářských zvířat pod dohledem majitele, který odpovídá za to, že nebude ohroženo zdraví občanů a za případné škody zvířaty způsobené. Majitel těchto zvířat je povinen neprodleně odstranit veškeré nečistoty – výkaly apod.


Čl. 3


Výklad pojmů


 1. Veřejným prostranstvím jsou všechny prostory přístupné každému bez omezení, které slouží obecnímu užívání, a to bez ohledu na vlastnictví tohoto prostoru.Viz. § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

 1. Hospodářskými zvířaty se pro potřeby této vyhlášky rozumí veškerá zvířata chovaná občany obce zejména: skot, kůň, ovce, veškerá drůbež a případně další zvířata apod.


Čl. 4

Sankční ustanovení


Porušení této vyhlášky lze postihovat jako přestupek, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný, podle zvláštních předpisů nebo o trestní čin. Pro ukládání sankcí se užijí zvláštní právní předpisy – zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích a zákon č. 128/2000 Sb., o


Čl. 5

Zrušovací ustanovení


Zrušuje se vyhláška obce Dobršín ze dne 25. 09 1997 o regulaci pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích

           Čl. 6


           Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení  

                                                                                                       ………………………………. …                                          ……………………………

Jana Patlejchová                                                                                 Miroslav Marek

místostarostka                                                                                          starostaVyvěšeno na úřední desce dne: 31.05.2013

Sejmuto z úřední desky dne: