» Úvodní stránka » Obecní úřad  » Úřední deska  » dokument
 

 

Obecní úřad Dobršín
Dobršín 36
342 01   Sušice
IČ: 47730862
bankovní spojení: 246362650/0300

telefon: +420 376 524 536, 724181610
fax: +420 376 524 536

oudobrsin@susice.cz
www.dobrsin.cz

ID datové schránky: ifibxwg

Úřední hodiny:
Út: 09:00 - 10:00
Čt: 18:00 - 19:00

rss  | mapa serveru  | 


Úřední deska


Obecně závazná vyhláška obce Dobršín č. 2 /2011 o místním poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2011

 


OBEC D o b r š í n


Obecně závazná vyhláška

obce Dobršín č. 2/2011

pro rok 2012


o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce DobršínZastupitelstvo obce Dobršín se na svém zasedání dne 27.10.2011 usnesením č.10 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:Čl. 1

Úvodní ustanovení


Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Dobršín, včetně nakládání se stavebním odpadem1).Čl. 2

Třídění komunálního odpadu


1) Komunální odpad se třídí na:


Například

 1. tříděný odpad, kterým je papír,nápojové kartony, sklo, plast, včetně PET lahví,

 2. objemný odpad,

 3. nebezpečné složky komunálního odpadu,

 4. směsný odpad.


2) Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle
odst. 1 písm. a), b), c).Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu


 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.


 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny u VÁHY, MLÝNA a v TÁBOŘIŠTI.


 1. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:


 1. papír, barva modrá,

b) sklo, barva zelená,

c) plasty, PET lahve, barva žlutáČl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu


Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadů2) je zajišťován ( dvakrát ročně ) jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány, (na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách a v místním rozhlase ).Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu


 1. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek ).


 1. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován ( dvakrát ročně ) jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány (na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách a v místním rozhlase ).
Čl. 6

Shromažďování směsného odpadu


 1. Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou

 1. typizované sběrné nádoby jsou ( popelnice, igelitové pytle ) určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

 2. odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 1. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.Čl. 7

Nakládání se stavebním odpadem


 1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.


 1. Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.


 1. Pro odložení stavebního odpadu je možné si objednat kontejner od fi. RUMPOLD Sušice, který bude přistaven a odvezen za úplatu.Čl. 8

Závěrečná ustanovení


 1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
  č.1/2010,
  o nakládání s komunálním odpadem.


 1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po dni vyvěšení na úřední desce
Jana Patlejchová Miroslav Marek

titul Jméno Příjmení titul Jméno Příjmení

místostarosta starostaVyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 03.11.2011Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: …………………………..

1) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)


2) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)